II etap prac, odcinek A
I etap prac, odcinek A
Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia - czas realizacji od sierpnia do początku grudnia 2015 - dotyczy rejonu ul. Wojskiego, ul. Szpitalnej, ul. Ząbkowskiej, ul. Zachodniej - prace wykonano;
Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia - prace zostały rozpoczęte w połowie października 2015 - na odcinku od ul. Wojskiego do ul. Warmińskiej - prace wykonano;
Przebudowa wodociągu - czas realizacji 2 miesiące (lipiec -sierpień 2015) - rejon ul. Wojskiego, ul. Ząbkowskiej, ul. Warmińskiej, ul. Mareckiej, ul. Zachodniej - prace wykonano;
Przebudowa teletechniki - orientacyjny czas realizacji ok. 15 miesięcy od września 2015 - rejon ul. Wojskiego, ul. Mareckiej, ul. Szpitalnej - prace wykonano.
Przebudowa branży elektrycznej - prace zostały rozpoczęte w październiku 2015 - rejon ul. Wojskiego do ul. Mareckiej - prace wykonano.
W lutym i w marcu 2015 zostały wykonane roboty przygotowawcze związane z wycinką drzew i
krzewów; zostały wyburzone obiekty budowalne po uprzednim sprawdzeniu na obecność
przedstawicieli awifauny (ptaków) i chiropterofauny (nietoperzy); usunięto również warstwy
humusu, czyli wierzchnią warstwę gleby z pasa drogowego. W maju i czerwcu br. zakończono
prace oczyszczające teren budowy z odpadów i śmieci oraz przewieziono użyteczną warstwę
humusu na plac składowy do dalszego wykorzystania w czasie prac rewitalizacyjnych
(humusowanie skarp i pasa dzielącego, trawniki) oraz podczas wprowadzania nasadzeń roślin
wzdłuż pasa drogowego. 
Na podstawie posiadanej decyzji ZRID Wykonawca w lipcu 2015 rozpoczął prace związane z  
robotami branżowymi:
Przewidywane są okresowe utrudnienia na czas wykonywania prac; szczegóły będą prezentowane zgodnie z harmonogramem czasowej organizacji ruchu, który będzie aktualizowany na niniejszej stronie S8 w zakładce "Organizacja ruchu".
III etap prac, odcinek A
Na podstawie decyzji ZRID (dla odcinaka A) z uwzględnieniem zmian projektowych, rozpoczęto
pozostałe prace od listopada 2015:

• Roboty drogowe - z koncepcji zakończenie w 2017r.
• Roboty mostowe:
- Wiadukt ES - 1 nad ulicami Ząbkowską i Szpitalną (2017 r.)
- Most D-ES4 nad ul. Marecką i rzeką Długą (2017 r.)
- Most MD - 1 nad rzeką Długą (2017 r.),
• Przebudowa kolizji energetycznych - orientacyjny czas realizacji ok. 3 miesiące
  - rejon ulic Ząbkowskiej i Mareckiej,
• Budowa odwodnienia jezdni (czas wykonania dopasowany do tempa robót drogowych
  i mostowych),
• Ekrany akustyczne - orientacyjny czas realizacji od 2016 r. trwający wraz z postępem
  pozostałych prac.

IV etap prac, odcinek B
31 marca 2016 r. zakończyły się roboty przygotowawcze związane z wycinką drzew i krzewów na
odcinku B, w kilometrze 0+521,66 - 6+450,26. Rozpoczęto wyburzanie obiektów znajdujących się
na trasie drogi oraz pozostałe prace przy oczyszczaniu terenu i jego odhumusowanie.
Wymienione roboty zakończono we wrześniu 2016 r. Równocześnie Wykonawca przystąpił do
likwidacji kolizji branżowych (energetyka, teletechnika, wodociągi). Następnym etapem jest
rozpoczęcie robót zasadniczych drogowych i mostowych.

Roboty drogowe:
• wzmocnienia podłoża - czas realizacji do 10.2016 r.
• roboty ziemne (wykopy, nasypy) - czas realizacji do 06.2017 r.
• roboty kanalizacyjna - czas realizacji do 08.2017 r.
• warstwy podbudowy - czas realizacji do 07.2017 r.
• nawierzchnie  - czas realizacji do 09.2017 r.
• roboty wykończeniowe - czas realizacji do 08.2017 r.
• elementy bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska - czas realizacji do 10.2017 r.

Roboty mostowe:
• wiadukt WS 1 - rejon ul. Pustelnickiej - orientacyjny czas realizacji do 07.2017 r.
• kładka dla pieszych KP 20 - rejon ul. Czereśniowej i Letniskowej - Zielonka
- orientacyjny czas realizacji do 07.2017 r.
• wiadukt WS 2 nad drogą DW 631 - Zielonka - orientacyjny czas realizacji do 08.2017 r.
• wiadukt WD 3 w ul. Dworkowej - Kobyłka - orientacyjny czas realizacji do 07.2017 r.
• wiadukt WD 5 w ul. Szkolnej - Nadma - orientacyjny czas realizacji do 06.2017 r.
• obiekt PZ 4 km 4+900 Trasy Głównej - orientacyjny czas realizacji do 07.2017 r.

Inne roboty:
• Budowa Obwodu Utrzymania Drogowego - rejon ul. Szkolnej w Nadmie do 09.2017 r.
• Budowa odwodnienia jezdni (czas wykonania dopasowany do tempa robót drogowych
  i mostowych) - do 30.08.2017 r.
• Ekrany akustyczne - orientacyjny czas realizacji do 2017 r. trwający wraz z postępem
  pozostałych prac. - 10.08.2017 r.
PŚP nr 27 (wydane) na koniec października 2017 r.
PŚP nr 28 (niewydane ze względów formalnych) na koniec 2017 r.
Kolejne PŚP winien wydać Zamawiający i być może będzie on obejmował zakres do dnia
rozwiązania Umowy z Wykonawcą - wtedy również powinna się zmienić wartość i tym samym
zaawansowanie procentowe.
 
W ramach pierwszego etapu Wykonawca zgromadził dokumentację potrzebną do uzyskania
decyzji ZRID nr 30/II/2016 (wydano dnia 01.02.2016 r.). W celu uzyskania zezwolenia na realizację
inwestycji Wykonawca sporządził Projekt Wykonawczy oraz pozyskał w RDOŚ na podstawie
raportu środowiskowego Postanowienie nr WOOŚ-II.4200.21.2015.MW.5 z dnia 21.12.215 r.
określające warunki realizacji Przedsięwzięcia.
I etap prac
II etap prac
Po otrzymaniu decyzji ZRiD nr 30/II/2016 rozpoczęto przygotowanie terenu budowy. Prace
saperskie polegające na sprawdzeniu terenu inwestycji pod kątem niewybuchów i niewypałów
zakończyły się 30 kwietnia 2016 r. Zrealizowano roboty związane z wycinką drzew i krzewów oraz
odhumusowanie, wszystkie działania odbyły się pod nadzorem archeologicznym. W ramach
przygotowania placu budowy, na podstawie uzgodnień ze Starostwem Powiatowym w Wołominie
wyremontowano ulice: mjr Billa, Stara oraz Chrobrego (wzmocnienie podbudowy, nowa
nawierzchnia bitumiczna, budowa pobocza dla pieszych z destruktu asfaltowego). W
porozumieniu z Gminą Radzymin utwardzono kruszywem betonowym ulicę Mostową i Kozłówek, a
także wzmocniono most nad rzeka Czarną. Zasypano zbiornik wodny przy obiekcie WS-7 oraz
zakończono prace polegające na wzmacnianiu podłoża przez wykonanie pali żwirowych. W
ramach prac przygotowawczych wykonano most tymczasowy na rzece Czarnej. Następnie
Wykonawca przystąpił do likwidacji kolizji branżowych (energetyka, teletechnika, wodociągi, gaz) -
prace zostały zakończone.
III etap prac
Następny etap związany jest z rozpoczęciem robót zasadniczych drogowych i mostowych.

Roboty drogowe:
• drogi technologiczne po terenie pasa drogowego - czas realizacji do końca sierpnia 2016r.
• wzmocnienia podłoża + roboty ziemne (wykopy, nasypy) - czas realizacji do 06.2017r.  
• roboty kanalizacyjne - czas realizacji do 02.2017r.
• warstwy podbudowy - czas realizacji do 07.2017r.
• nawierzchnie - czas realizacji do 08.2017r.
• roboty wykończeniowe - czas realizacji do 08.2017r.
• elementy bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska - czas realizacji do 08. 2017r.

Roboty mostowe:
• WS7 - orientacyjny czas realizacji do 09.2017r.
• MS8 - orientacyjny czas realizacji do 09.2017r.
• WD9 - orientacyjny czas realizacji do 07.2017r.
• WS13 - orientacyjny czas realizacji do 10.2017r.
• WS14 - orientacyjny czas realizacji do 09.2017r.

Inne roboty:
• Budowa odwodnienia jezdni (czas wykonania dopasowany do tempa robót drogowych
  i mostowych)
• Ekrany akustyczne - orientacyjny czas realizacji od 2017r. trwający wraz z postępem
  pozostałych prac.
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską