II etap prac, odcinek A
I etap prac, odcinek A
Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia - czas realizacji od sierpnia do początku grudnia 2015 - dotyczy rejonu ul. Wojskiego, ul. Szpitalnej, ul. Ząbkowskiej, ul. Zachodniej - prace wykonano;
Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia - prace zostały rozpoczęte w połowie października 2015 - na odcinku od ul. Wojskiego do ul. Warmińskiej - prace wykonano;
Przebudowa wodociągu - czas realizacji 2 miesiące (lipiec -sierpień 2015) - rejon ul. Wojskiego, ul. Ząbkowskiej, ul. Warmińskiej, ul. Mareckiej, ul. Zachodniej - prace wykonano;
Przebudowa teletechniki - orientacyjny czas realizacji ok. 15 miesięcy od września 2015 - rejon ul. Wojskiego, ul. Mareckiej, ul. Szpitalnej - prace wykonano.
Przebudowa branży elektrycznej - prace zostały rozpoczęte w październiku 2015 - rejon ul. Wojskiego do ul. Mareckiej - prace wykonano.
W lutym i w marcu 2015 zostały wykonane roboty przygotowawcze związane z wycinką drzew i  
krzewów; zostały wyburzone obiekty budowalne po uprzednim sprawdzeniu na obecność  
przedstawicieli awifauny (ptaków) i chiropterofauny (nietoperzy); usunięto również warstwy  
humusu, czyli wierzchnią warstwę gleby z pasa drogowego. W maju i czerwcu br. zakończono  
prace oczyszczające teren budowy z odpadów i śmieci oraz przewieziono użyteczną warstwę  
humusu na plac składowy do dalszego wykorzystania w czasie prac rewitalizacyjnych  
(humusowanie skarp i pasa dzielącego, trawniki) oraz podczas wprowadzania nasadzeń roślin  
wzdłuż pasa drogowego. 
Na podstawie posiadanej decyzji ZRID Wykonawca w lipcu 2015 rozpoczął prace związane z  
robotami branżowymi:
Przewidywane są okresowe utrudnienia na czas wykonywania prac; szczegóły będą prezentowane zgodnie z harmonogramem czasowej organizacji ruchu, który będzie aktualizowany na niniejszej stronie S8 w zakładce "Organizacja ruchu".
III etap prac, odcinek A
Na podstawie decyzji ZRID (dla odcinaka A) z uwzględnieniem zmian projektowych, rozpoczęto
pozostałe prace od listopada 2015:

• Roboty drogowe - z koncepcji zakończenie w 2017r.
• Roboty mostowe:
- Wiadukt ES - 1 nad ulicami Ząbkowską i Szpitalną (2017r.)
- Most D-ES4 nad ul. Marecką i rzeką Długą (2017r.)
- Most MD - 1 nad rzeką Długą (2017r.),
• Przebudowa kolizji energetycznych - orientacyjny czas realizacji ok. 3 miesiące
  - rejon ulic Ząbkowskiej i Mareckiej,
• Budowa odwodnienia jezdni (czas wykonania dopasowany do tempa robót drogowych
  i mostowych),
• Ekrany akustyczne - orientacyjny czas realizacji od 2016r. trwający wraz z postępem
  pozostałych prac.

IV etap prac, odcinek B
31 marca zakończyły się roboty przygotowawcze związane z wycinką drzew i krzewów na odcinku
B, w kilometrze 0+521,66 - 6+450,26. Rozpoczęto wyburzanie obiektów znajdujących się na trasie
drogi oraz pozostałe prace przy oczyszczaniu terenu i jego odhumusowanie. Planowa realizacja
wymienionych robót nastąpi do końca lipca. Równocześnie Wykonawca przystąpił do likwidacji
kolizji branżowych (energetyka, teletechnika, wodociągi), które mają być zakończone w tym
samym terminie. Następnym etapem będzie rozpoczęcie robót zasadniczych drogowych i
mostowych.

Roboty drogowe:
• wzmocnienia podłoża - czas realizacji do 10.2016r.
• roboty ziemne (wykopy, nasypy) - czas realizacji do 06.2017r.
• roboty kanalizacyjna - czas realizacji do 08.2017r.
• warstwy podbudowy - czas realizacji do 07.2017r.
• nawierzchnie  - czas realizacji do 09.2017r.
• roboty wykończeniowe - czas realizacji do 08.2017r.
• elementy bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska - czas realizacji do 10.2017r.

Roboty mostowe:
• wiadukt WS 1 - rejon ul. Pustelnickiej - orientacyjny czas realizacji do 07.2017 r.
• kładka dla pieszych KP 20 - rejon ul. Czereśniowej i Letniskowej - Zielonka
- orientacyjny czas realizacji do 07.2017 r.
• wiadukt WS 2 nad drogą DW 631 - Zielonka - orientacyjny czas realizacji do 08.2017 r.
• wiadukt WD 3 w ul. Dworkowej - Kobyłka - orientacyjny czas realizacji do 07.2017 r.
• wiadukt WD 5 w ul. Szkolnej - Nadma - orientacyjny czas realizacji do 06.2017 r.
• obiekt PZ 4 km 4+900 Trasy Głównej - orientacyjny czas realizacji do 07.2017 r.

Inne roboty:
• Budowa Obwodu Utrzymania Drogowego - rejon ul. Szkolnej w Nadmie do 09.2017 r.
• Budowa odwodnienia jezdni (czas wykonania dopasowany do tempa robót drogowych
  i mostowych) - do 30.08.2017r.
• Ekrany akustyczne - orientacyjny czas realizacji do 2017r. trwający wraz z postępem
  pozostałych prac. - 10.08.2017r.
 
W ramach pierwszego etapu Wykonawca zgromadził dokumentację potrzebną do uzyskania
decyzji ZRID nr 30/II/2016 (wydano dnia 01.02.2016 r.). W celu uzyskania zezwolenia na realizację
inwestycji Wykonawca sporządził Projekt Wykonawczy oraz pozyskał w RDOŚ na podstawie
raportu środowiskowego Postanowienie nr WOOŚ-II.4200.21.2015.MW.5 z dnia 21.12.215 r.
określające warunki realizacji Przedsięwzięcia.
I etap prac
II etap prac
Po otrzymaniu decyzji ZRiD nr 30/II/2016 rozpoczęto przygotowanie terenu budowy. Prace
saperskie polegające na sprawdzeniu terenu inwestycji pod kątem niewybuchów i niewypałów
zakończyły się 30 kwietnia 2016 r. Zrealizowano roboty związane z wycinką drzew i krzewów oraz
odhumusowanie, wszystkie działania odbyły się pod nadzorem archeologicznym. W ramach
przygotowania placu budowy, na podstawie uzgodnień ze Starostwem Powiatowym w Wołominie
wyremontowano ulice: mjr Billa, Stara oraz Chrobrego (wzmocnienie podbudowy, nowa
nawierzchnia bitumiczna, budowa pobocza dla pieszych z destruktu asfaltowego). W
porozumieniu z Gminą Radzymin utwardzono kruszywem betonowym ulicę Mostową i Kozłówek, a
także wzmocniono most nad rzeka Czarną. Zasypano zbiornik wodny przy obiekcie WS-7 oraz
zakończono prace polegające na wzmacnianiu podłoża przez wykonanie pali żwirowych. W
ramach prac przygotowawczych wykonano most tymczasowy na rzece Czarnej. Następnie
Wykonawca przystąpił do likwidacji kolizji branżowych (energetyka, teletechnika, wodociągi, gaz),
które mają być zakończone planowo do końca września 2016 r.
III etap prac
Następny etap związany jest z rozpoczęciem robót zasadniczych drogowych i mostowych.

Roboty drogowe:
• drogi technologiczne po terenie pasa drogowego - czas realizacji do końca sierpnia 2016r.
• wzmocnienia podłoża + roboty ziemne (wykopy, nasypy) - czas realizacji do 06.2017r.  
• roboty kanalizacyjne - czas realizacji do 02.2017r.
• warstwy podbudowy - czas realizacji do 07.2017r.
• nawierzchnie - czas realizacji do 08.2017r.
• roboty wykończeniowe - czas realizacji do 08.2017r.
• elementy bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska - czas realizacji do 08. 2017r.

Roboty mostowe:
• WS7 - orientacyjny czas realizacji do 09.2017r.
• MS8 - orientacyjny czas realizacji do 09.2017r.
• WD9 - orientacyjny czas realizacji do 07.2017r.
• WS13 - orientacyjny czas realizacji do 10.2017r.
• WS14 - orientacyjny czas realizacji do 09.2017r.

Inne roboty:
• Budowa odwodnienia jezdni (czas wykonania dopasowany do tempa robót drogowych
  i mostowych)
• Ekrany akustyczne - orientacyjny czas realizacji od 2017r. trwający wraz z postępem
  pozostałych prac.
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską