II etap prac, odcinek A
I etap prac, odcinek A
III etap prac, odcinek A
IV etap prac, odcinek B
Roboty drogowe:
Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia - czas realizacji od sierpnia do początku grudnia 2015 - dotyczy rejonu ul. Wojskiego, ul. Szpitalnej, ul. Ząbkowskiej, ul. Zachodniej;
Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia - prace zostały rozpoczęte w połowie października 2015 - na odcinku od ul. Wojskiego do ul. Warmińskiej;
Przebudowa wodociągu - czas realizacji 2 miesiące (lipiec -sierpień 2015) - rejon ul. Wojskiego, ul. Ząbkowskiej, ul. Warmińskiej, ul. Mareckiej, ul. Zachodniej;
Przebudowa teletechniki - orientacyjny czas realizacji ok. 15 miesięcy od września 2015 - rejon ul. Wojskiego, ul. Mareckiej, ul. Szpitalnej.
Przebudowa branży elektrycznej - prace zostały rozpoczęte w październiku 2015 - rejon ul. Wojskiego do ul. Mareckiej.
Roboty drogowe - z koncepcji zakończenie w 2017r.
Roboty mostowe:
- Wiadukt ES - 1 nad ulicami Ząbkowską i Szpitalną (2017r.)
- Most D-ES4 nad ul. Marecką i rzeką Długą (2017r.)
- Most MD - 1 nad rzeką Długą (2016r.),
Przebudowa kolizji energetycznych - orientacyjny czas realizacji ok. 3 miesiące - rejon ulic Ząbkowskiej i Mareckiej,
Budowa odwodnienia jezdni (czas wykonania dopasowany do tempa robót drogowych i mostowych),
Ekrany akustyczne - orientacyjny czas realizacji od 2016r. trwający wraz z postępem pozostałych prac.
W lutym i w marcu 2015 zostały wykonane roboty przygotowawcze związane z wycinką drzew i  
krzewów; zostały wyburzone obiekty budowalne po uprzednim sprawdzeniu na obecność  
przedstawicieli awifauny (ptaków) i chiropterofauny (nietoperzy); usunięto również warstwy  
humusu, czyli wierzchnią warstwę gleby z pasa drogowego. W maju i czerwcu br. zakończono  
prace oczyszczające teren budowy z odpadów i śmieci oraz przewieziono użyteczną warstwę  
humusu na plac składowy do dalszego wykorzystania w czasie prac rewitalizacyjnych  
(humusowanie skarp i pasa dzielącego, trawniki) oraz podczas wprowadzania nasadzeń roślin  
wzdłuż pasa drogowego. 
Na podstawie posiadanej decyzji ZRID Wykonawca w lipcu 2015 rozpoczął prace związane z  
robotami branżowymi:
Przewidywane są okresowe utrudnienia na czas wykonywania prac; szczegóły będą prezentowane zgodnie z harmonogramem czasowej organizacji ruchu, który będzie aktualizowany na niniejszej stronie S8 w zakładce "Organizacja ruchu".
Na podstawie decyzji ZRID (dla odcinaka A) z uwzględnieniem zmian projektowych, rozpoczęto  
pozostałe prace od listopada 2015:
31 marca zakończyły się roboty przygotowawcze związane z wycinką drzew i krzewów na odcinku B, w kilometrze 0+521,66 - 6+450,26. Rozpoczęto wyburzanie obiektów znajdujących się na trasie drogi oraz pozostałe prace przy oczyszczaniu terenu i jego odhumusowanie. Planowa realizacja wymienionych robót nastąpi do końca lipca. Równocześnie Wykonawca przystąpił do likwidacji kolizji branżowych (energetyka, teletechnika, wodociągi), które mają być zakończone w tym samym terminie. Następnym etapem będzie rozpoczęcie robót zasadniczych drogowych i mostowych.
wzmocnienia podłoża - czas realizacji do 10.09.2016r.
roboty ziemne (wykopy, nasypy) - czas realizacji do 30.11.2016r.
roboty kanalizacyjna - czas realizacji do 30.05.2017r.
warstwy podbudowy - czas realizacji do 26.04.2017r.
nawierzchnie  - czas realizacji do 31.05.2017r.
roboty wykończeniowe - czas realizacji do 30.05.2017r.
elementy bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska - czas realizacji do 30.06.2017r.
Roboty mostowe:
Inne roboty:
Budowa Obwodu Utrzymania Drogowego - rejon ul. Szkolnej w Nadmie do 06.2017 r.
Budowa odwodnienia jezdni (czas wykonania dopasowany do tempa robót drogowych i mostowych) - do 23.06.2017r.
Ekrany akustyczne - orientacyjny czas realizacji do 2017r. trwający wraz z postępem pozostałych prac. - 30.06.2017r.
wiadukt WS 1 - rejon ul. Pustelnickiej - orientacyjny czas realizacji do 06.2017 r.
kładka dla pieszych KP 20 - rejon ul. Czereśniowej i Letniskowej - Zielonka
- orientacyjny czas realizacji do 11.2016 r.
wiadukt WS 2 nad drogą DW 631 - Zielonka - orientacyjny czas realizacji do 05.2017 r.
wiadukt WD 3 w ul. Dworkowej - Kobyłka - orientacyjny czas realizacji do 11.2016 r.
wiadukt WD 5 w ul. Szkolnej - Nadma - orientacyjny czas realizacji do 04.2017 r.
obiekt PZ 4 km 4+900 Trasy Głównej - orientacyjny czas realizacji do 09.2016 r.
 
W ramach pierwszego etapu Wykonawca zgromadził dokumentację potrzebną do uzyskania  
decyzji ZRID nr 30/II/2016 (wydano dnia 01.02.2016 r.). W celu uzyskania zezwolenia na realizację  
inwestycji Wykonawca sporządził Projekt Wykonawczy oraz pozyskał w RDOŚ na podstawie  
raportu środowiskowego Postanowienie nr WOOŚ-II.4200.21.2015.MW.5 z dnia 21.12.215 r.  
określające warunki realizacji Przedsięwzięcia.
I etap prac
II etap prac
Po otrzymaniu decyzji ZRiD nr 30/II/2016 rozpoczęto przygotowanie terenu budowy. Prace  
saperskie polegające na sprawdzeniu terenu inwestycji pod kątem niewybuchów i niewypałów  
zakończyły się 30 kwietnia 2016 r. Zrealizowano roboty związane z wycinką drzew i krzewów oraz  
odhumusowanie, wszystkie działania odbyły się pod nadzorem archeologicznym. W ramach  
przygotowania placu budowy, na podstawie uzgodnień ze Starostwem Powiatowym w Wołominie  
wyremontowano ulice: mjr Billa, Stara oraz Chrobrego (wzmocnienie podbudowy, nowa  
nawierzchnia bitumiczna, budowa pobocza dla pieszych z destruktu asfaltowego). W  
porozumieniu z Gminą Radzymin utwardzono kruszywem betonowym ulicę Mostową i Kozłówek, a  
także wzmocniono most nad rzeka Czarną. Zasypano zbiornik wodny przy obiekcie WS-7 oraz  
zakończono prace polegające na wzmacnianiu podłoża przez wykonanie pali żwirowych. W  
ramach prac przygotowawczych wykonano most tymczasowy na rzece Czarnej. Następnie  
Wykonawca przystąpił do likwidacji kolizji branżowych (energetyka, teletechnika, wodociągi, gaz),  
które mają być zakończone planowo do końca września 2016 r.
Następny etap związany jest z rozpoczęciem robót zasadniczych drogowych i mostowych.
III etap prac
Roboty drogowe:
drogi technologiczne po terenie pasa drogowego - czas realizacji do końca sierpnia 2016r.
wzmocnienia podłoża + roboty ziemne (wykopy, nasypy) - czas realizacji do polowy grudnia
roboty kanalizacyjna - czas realizacji do 02.2017r.
warstwy podbudowy - czas realizacji do połowa 05.2017r.
nawierzchnie - czas realizacji do połowy lipca 2017r.
roboty wykończeniowe - czas realizacji do końca czerwca 2017r.
elementy bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska - czas realizacji do końca czerwca 2016r.
Roboty mostowe:
Inne roboty:
WS7 - orientacyjny czas realizacji do 11.2016,
MS8 - orientacyjny czas realizacji do 01.2017,
WD9 - orientacyjny czas realizacji do 12.2016,
WS13 - orientacyjny czas realizacji do 04.2017,
WS14 - orientacyjny czas realizacji do 12.2016,
Budowa odwodnienia jezdni (czas wykonania dopasowany do tempa robót drogowych i mostowych)
Ekrany akustyczne - orientacyjny czas realizacji od 2017r. trwający wraz z postępem pozostałych prac.
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską