KATEGORIA RUCHU
Min. KR6
NOŚNOŚĆ
115 kN/oś

Zadanie I


Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 Zad. I węzeł „Marki” (bez węzła) - węzeł „Kobyłka” składa się z dwóch
odcinków o łącznej długości ok. 8,129 km:

• Odcinek A od węzła „Marki” do planowanego węzła „Drewnica” (włączenie WOW) km 11+600,00 - 13+800,00,
• Odcinek B od węzła „Drewnica” do węzła „Kobyłka” km 0+521,66 - 6+450,26.
  PARAMETRY DROGI
na odcinku od km 11+600,00 do km 6+450,26 (długość 8,129 km)
odc. A: km 11+600 - km 13+800
odc. B: km 0+521,66 - 6+450,26
przekrój dwujezdniowy
2x3
klasa drogi

S
prędkość projektowa
Vp 100 km/h
liczba pasów ruchu
2 x 3 x 3, 5 m
pas dzielący wraz z opaskami
5,0 m
szerokość opaski
0,5m
pas awaryjny
2,5m
szerokość pobocza gruntowego
0,75 lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
szerokość korony drogi dla odcinka po nowym przebiegu
- 36 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD i ochrony środowiska
kategoria ruchu
min. KR6
skrajnia pionowa
5,0m
obciążenie nawierzchni
115 kN/oś
PARAMETRY PASA TECHNOLOGICZNEGO
szerokość jezdni
3 m
pochylenie poprzeczne
5% - 10%
konstrukcja nawierzchni
utwardzona
skrajnia pionowa
min. 3,5 m
Węzły i łącznice, przejazdy i drogi dojazdowe

Węzeł Zielonka
Droga wojewódzka nr 631 (al. Marsz. J. Piłsudskiego, miasto Zielonka, okolica Jeziora Czarnego) będzie krzyżować się z drogą
 
ekspresową S8 w km 1+963,61 i przebiegać będzie pod drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni wszystkie relacje
 
kierunkowe. Pod wiaduktem w ciągu drogi ekspresowej S8 należy uwzględnić konieczność zapewnienie prowadzenia ruchu pieszo-
rowerowego. W obszarze węzła planuje się przebudowę drogi wojewódzkiej nr 631.
Wartość Kontraktu oraz termin realizacji:

W dniu 28 listopada 2014 r. została podpisana umowa 228/2014 pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
a Wykonawcą robót budowlanych.
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi 269 602 395,23  PLN netto plus 23 % podatek
VAT w kwocie 62 008 550,90 PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto 331 610 946,13 PLN

Czas realizacji robót budowlanych wynosi 32 miesiące od Daty Rozpoczęcia (tj. od 28.11.2014r.)

Wykonawca
Lider
SALINI POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Budynek Skylight, ul. Złota 59 L07, 00-120 Warszawa
Tel.: (22) 222 48 00
Fax: (22) 858 79 79
www.salini.it

Partner
SALINI IMPERGILO S.p.A. z siedzibą w Milanie (Włochy)
Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano
T +39 02 44422111 F +39 02 44422293
Via della Dataria, 22 - 00187 Roma
T +39 06 67761 F +39 06 677626288
www.salini-impregilo.com
info@salini-impregilo.com

Partner
Todini Costruzioni Generali S.p.A. z siedzibą w Rzymie (Włochy)
via della Dataria, 22-001187, Roma
www.todini.salini-impregilo.com
tel.: +39 06 67761
Fax +39 06 6776288

Partner
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych
Export-Pribex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa
Fort Piontek, Lokal nr 307, 312
www.pribex.com
tel./fax: 22 510 28 04, 726 262 616
pribex@pribex.com
Łącznice

Białystok - DW631 i DW631 - Białystok
Warszawa - DW631 i DW631 - Warszawa

Węzeł Kobyłka

Droga gminna (bez numeru - ul. Szkolna we wsi Nadma), mająca połączenie z drogą powiatową nr 4308W będzie krzyżować się z  
drogą ekspresową S8 w km 5+975,90 i przebiegać nad drogą ekspresową. Ulica Szkolna na terenie miasta Kobyłka łączy  
następujące drogi gminne:
- nr 431336W (ul. Przyjacielska),
- nr 430441W (ul. Gospodarcza), po śladzie której przewidywane jest wg planu miejscowego poprowadzenie drogi powiatowej.
Ciąg ulic Szkolna/Gospodarcza przechodzi wiaduktem nad trasą S8. Koniec projektowanych dojazdów do wiaduktu będzie  
zlokalizowany przed skrzyżowaniem ulic Gospodarczej i Przyjacielskiej, gdzie planuje się remont nawierzchni. Węzeł „Kobyłka”  
będzie funkcjonował jako połączenie miasta Kobyłka z drogą ekspresową S8 przy wykorzystaniu w pierwszym okresie  
istniejących ulic stanowiących drogi gminne, natomiast docelowo główne połączenie stanowić będzie planowana trasa drogi  
powiatowej.

Łącznice

- Warszawa - ul. Gospodarcza, ul. Gospodarcza - Białystok, ul. Szkolna - Warszawa, Białystok - ul. Szkolna

Przejazdy lokalne

1. WS-1 Droga gminna nr 431260W (ul. Pustelnicka w Zielonce) będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 0+561,87 i  
przebiegać będzie pod drogą ekspresową. W ciągu drogi gminnej nr 431260W jest planowany ciąg prowadzenia ruchu pieszo-
rowerowego.

2. WD-3 Droga gminna nr 430434W (ul. Dworkowa w Kobyłce) będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 3+416,50 i  
przebiegać nad drogą ekspresową. W ciągu drogi powiatowej nr 430434W jest planowany ciąg prowadzenia ruchu pieszo-
rowerowego. Drogę gminną nr 430434W (ul. Dworkowa w Kobyłce/droga Lasów Państwowych na terenie Marek) przebuduje  
się na odcinku dojazdów do wiaduktu WD-3 nad trasą S8.

Drogi dojazdowe

Drogi dojazdowe obejmują dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę drogi ekspresowej,  
dojazdy do urządzeń technicznych wraz z zatokami autobusowymi. Dodatkowo dla obsługi urządzeń oczyszczających oraz w  
celu umożliwienia dojazdu do zbiorników retencyjnych będą projektowane i budowane drogi technologiczne.  

Obiekty inżynierskie:

- mosty, kładki, przejazdy, przejścia dla zwierząt średnich - 9 szt. 

Urządzenia ochrony środowiska

- ekrany akustyczne (dla odcinka A: 7 ekranów akustycznych = 3x strona prawa + 4x strona lewa, o łącznej długości ok 1782  
m; dla odcinka B: 4 ekrany akustyczne = 2x strona prawa + 2x strona lewa, łącznie 3493 m)

- zbiorniki retencyjne (dla odcinka A: łącznie 5 zbiorników, 2 po stronie lewej w km 11+685 i 12+760 oraz 3 po stronie prawej w  
km 12+066, 13+464 i 13+773; dla odcinka B faza analiz i projektów)

- zagospodarowanie zielenią pasa drogowego

- przejścia i przepusty dla zwierząt (dla odcinka A: 1 przepust wodny P2 pod S8 dostosowany do przejścia dla małych zwierząt  
w km 13+325; dla odcinka B projektowane jest 1 przejście dla średnich zwierząt w km 4+850 oraz 15 przejść (przepustów)  
ekologicznych)

Zadanie II


Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 Zad. II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) - węzeł „Radzymin Płd.” na odcinku od km  
6+450,26 do ok km 13+690,73 - o łącznej długości 7,24 km.
PARAMETRY DROGI
Na odcinku od ok km 6+450,26 do ok km 13+690,73 (długość 7,24 km)
przekrój dwujezdniowy
2x3
klasa drogi

S
prędkość projektowa
Vp 100 km/h
liczba pasów ruchu
2 x 3 x 3, 5 m
pas dzielący wraz z opaskami
5,0 m
szerokość opaski
0,5m
pas awaryjny
2,5m
szerokość pobocza gruntowego
0,75 lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
szerokość korony drogi dla odcinka po nowym przebiegu
- 36 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD i ochrony środowiska
kategoria ruchu
min. KR6
skrajnia pionowa
5,0m
obciążenie nawierzchni
115 kN/oś
PARAMETRY PASA TECHNOLOGICZNEGO
szerokość jezdni
3 m
pochylenie poprzeczne
5% - 10%
konstrukcja nawierzchni
utwardzona
skrajnia pionowa
min. 3,5 m
Węzły i łącznice, przejazdy i drogi dojazdowe

Węzeł Wołomin
Planowana droga wojewódzka nr 635 będzie krzyżować się z drogą ekspresową S8 w km 8+941,47 (ul. Kozłówek Nadma) i  
przebiegać nad drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni wszystkie relacje kierunkowe. Węzeł zostanie zrealizowany  
etapowo. Wykonawca zaprojektuje oraz zrealizuje I etap budowy węzła, tj. wybuduje łącznice węzła, wjazdy na węzeł przez  
skrzyżowania typu rondo oraz wiadukt dla jednej jezdni przyszłej DW nr 635 wraz z dojazdami łączącymi ciąg drogi nr 4309W  
(ul. Chabrowa, Janków Nowy). W etapie I, kiedy nie zostanie jeszcze zrealizowana planowana droga DW 635, węzeł będzie  
pełnił funkcję przejazdu bez możliwości wjazdu na drogę S8. W sytuacji, gdy w czasie trwania Kontraktu, Urząd Marszałkowski  
wykona jednopasową drogę wojewódzką nr 635 i odda ją do ruchu, Wykonawca dopuści do ruchu węzeł Wołomin i zapewni jego  
pełną funkcjonalność, co będzie stanowiło wykonanie etapu II węzła.

Węzeł Radzymin Płd.
Droga wojewódzka nr 635 będzie krzyżować się z drogą ekspresową S8 w km 12+055,77 (granica pomiędzy Ciemne i Dybów  
Kolonia, ul. Majowa) i przebiegać pod drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni wszystkie relacje kierunkowe. Ponadto  
zostanie wykonany remont nawierzchni ul. Wołomińskiej na odcinku pomiędzy wlotami na nowoprojektowane ronda.
Rozwiązanie węzła będzie składać się z dwóch części:
A.- węzeł typu „karo” z rondem pod drogą ekspresową S8,
- rondo na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 635,
- dwujezdniowy łącznik pomiędzy wyżej wymienionymi rondami,
- włączenie do ronda pod trasą S8 drogi gminnej nr 430724W (ul. Majowej w Dybowie Kolonii).
Ponadto do powyżej opisanej części węzła wchodzi połączenie jednej jezdni istniejącej Obwodnicy Radzymina w ciągu DK-8  
z ul. Słowackiego w Radzyminie.

B.- Część węzła stanowiąca skrzyżowanie typu rondo dwupasowe o średnicy 50 m, położone w miejscu istniejącego  
wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 635 nad obwodnicą Radzymina.
Ponadto będzie wykonany remont nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 pomiędzy wlotami do rond na tej drodze, a  
także budowa chodnika za rowem po stronie zachodniej. Część B węzła „Radzymin Płd.” mieści się w istniejących pasach  
dróg DK8 i DW635.

Łącznice węzła Radzymin Płd.

Marki - Białystok, Białystok - Marki, Warszawa - rondo, rondo - Warszawa, Białystok - rondo, rondo - Białystok:
TYP ŁĄCZNIC
P1
PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA Vp
50 km/h
Przejazd
Droga powiatowa nr 4308W (ul. Chrobrego w Kobyłce) będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 7+460,79 i przebiegać pod
 
drogą ekspresową. W ciągu drogi powiatowej nr 4308W zostanie uwzględniony projekt ciągu drogi dla ruchu pieszo-rowerowego.
 
Drogę powiatową nr 4308W (ul. Bolesława Chrobrego w Kobyłce) - pod wiaduktem WS-7, przebuduje się na odcinku szerokości
 
pasa drogowego drogi ekspresowej.

Estakada
Droga gminna nr 430731W (ul. Piłsudskiego w Ciemnym) oraz droga wojewódzka nr 635 (ul. Wołomińska w Ciemnym) będą się  
krzyżować się z drogą ekspresową i przebiegać pod drogą ekspresową pod estakadą WS-13. Pod wiaduktem w ciągu drogi  
gminnej nr 430731W i drogi wojewódzkiej nr 635 jest planowane prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego.Planowany jest również  
remont nawierzchni drogi gminnej nr 430731W oraz drogi wojewódzkiej nr 635 pod wiaduktem WS-13 w pasie drogi ekspresowej  
S8.

Drogi dojazdowe
Drogi dojazdowe obejmują dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę drogi ekspresowej,
 
dojazdy do urządzeń technicznych wraz z zatokami autobusowymi. Dodatkowo dla obsługi urządzeń oczyszczających oraz w celu
 
umożliwienia dojazdu do zbiorników retencyjnych będą projektowane i budowane drogi technologiczne.

Obiekty inżynierskie:
- mosty, kładki, przejścia, przejazdy, przejścia dla zwierząt średnich - 12szt.

Urządzenia ochrony środowiska

- ekrany akustyczne (5x prawa strona S8 + 9xlewa strona S8, łączna długość ok 5997 m; panele o konstrukcji ramowej, stalowej z  
wypełnieniem akustycznym z wełny mineralnej)

- zbiorniki retencyjne (11)

- zagospodarowanie zielenią pasa drogowego

- przejścia i przepusty dla zwierząt (4 obiekty inżynierskie: 3 przejścia dla średnich zwierząt, PZDs-6 w km 6+500, PZDs-11 w km  
9+840, PZDs-12 w km 10+330, 1 przejście dla dużych zwierząt MS-8 w km 8+473 (most nad rzeką Czarną) oraz 6 przejść  
ekologicznych dla zwierząt małych)

Wartość Kontraktu oraz termin realizacji:

W dniu 28 listopada 2014 r. została podpisana umowa nr 229/2014 pomiędzy Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
a Wykonawcą Robót Budowlanych.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi 329 996 112,00 PLN netto plus 23 % podatek VAT
w kwocie 75 899 105,76 PLN, co łącznie stanowi kwotę
brutto 405 895 217,76 PLN

Czas realizacji robót budowlanych wynosi
32 miesiące
od Daty Rozpoczęcia (tj. od 28.11.2014r.). W ramach Zadania II
przez kolejne
4 miesiące
po zakończeniu robót Wykonawca wyremontuje fragment istniejącej DK8 na odcinku Marki-
Radzymin (od km 468+950 do km 479+875).

Wykonawca
Lider
Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie (Włochy)
Via Bona Giulio Vincenzo 65, 00156 Rzym
Astaldi - Polish Branch
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
wwww.astaldi.com
tel.: + 48 22 530 09 00
Fax: + 48 22 536 01 60
biuro@astaldi.com

Partner
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
z siedzibą w Mińsku Mazowieckim
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
www.pbdim.com.pl
tel.: +25 758-42-26, 759-60-59, 759-60-60
pbdim@pbdim.com.pl
Opis Kontraktu:
Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła
„Radzymin Płd.” w podziale na zadania:
1) Zadanie I - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł „Marki”
(bez węzła) - węzeł „Kobyłka”
2) Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł
„Kobyłka” (bez węzła) - węzeł „Radzymin Płd.”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej: 566 527 107,68 PLN
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską